Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Anketa o radnoj snazi

Anketa o radnoj snazi

 

Podaci objavljeni u ovom saopćenju dobijeni su na osnovu provedene Ankete o radnoj snazi (ARS) u aprilu 2016. godine. Statističke institucije u Bosni i Hercegovini provode Anketu o radnoj snazi od 2006. godine, jedanput godišnje. Anketni podaci se prikupljaju direktnim anketiranjem osoba, članova domaćinstava koja su izabrana u uzorak.

Metodološke postavke Ankete zasnivaju se na preporukama i definicijama Međunarodne organizacije rada (MOR) i zahtjevima Statističkog ureda EU (EUROSTAT), čime je osigurana međunarodna uporedivost podataka u ovoj oblasti statistike.

Glavni cilj ove Ankete je dobijanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva kontingenta stanovništva starog 15 i više godina: zaposlenih, nezaposlenih i neaktivnih. Anketa je u 2016. godini provedena na uzorku od 6.121 domaćinstva na područja Federacije BiH.

Anketirane su sve osobe u uzorkom izabranim domaćinstvima. Anketom su prikupljeni podaci o ekonomskoj aktivnosti i ostalim karakteristikama stanovništva za 4.684 domaćinstva. Stopa neodziva iznosila je 23,5%.

Prema dobijenim podacima radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) u Federaciji BiH, činilo je 645.000 osoba, dok je broj neaktivnih osoba bio 928.000. U okviru radne snage bilo je 480.000 zaposlenih i 165.000 nezaposlenih osoba. Stopa aktivnosti u 2016. godini je 41,0%, stopa zaposlenosti je 30,5% i stopa nezaposlenosti je 25,6%. Stopa zaposlenosti u starosnoj dobi od 20 do 64 godine iznosila je 41,8%.

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.