Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Misija i vizija

Udruženje poslodavaca FBiH je nezavisna, neprofitna i nevladina organizacija koja zastupa interese poslodavaca i pruža potrebnu podršku u razvoju biznisa.


Misija

Naša misija je da kroz tripartitni dijalog sa Vladom i sindikatima aktivno učestvujemo u kreiranju zakonodavne regulative radi stvaranja uslova za poboljšanje i razvoj poslovnog okruženja u Federaciji BiH. Razvijajte svoj biznis sa nama jer zajedno možemo učiniti više.

Vizija

Biti reprezentativna organizacija poslodavaca koja će svojim autoritetom, prepoznatljivošću i brojnošću svojih članova biti uvažavana kao nezamjenjiv partner Vladi i sindikatima te direktno uticati na donošenje zakona i propisa koji su od suštinske važnosti za efikasno poslovanje.

Ciljevi

Naše ciljeve ćemo ostvarivati kroz slijedeće aktivnosti:
 • Pomoć i podršku članstvu kroz sve segmente rada;
 • Stvaranje adekvatnog poslovnog ambijenta koji će omogućiti stabilno poslovanje naših članica, razvoj i punu zaposlenost;
 • Smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta poslodavcima;
 • Dosljednog provođenja Mjera za ublažavanje globalne ekonomske krize potpisanog s Vladom FBiH i SSS BiH;
 • Promocija poduzetništva;
 • Jačanje materijalnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta Udruženja;                 

Naše vrijednosti

Akcenat djelovanja u svojim aktivnostima Udruženje poslodavaca FBiH usmjerilo je na pružanje stručne pomoći kod definisanja ciljeva razvoja, istraživanja tržišta, iznalaženja partnera, pružanje pravne pomoći, pomoć prilikom pokretanja biznisa, informiranje o finansijskoj podršci biznisu, carinskim i poreznim obavezama i drugo. U oblasti radnog zakonodavstva Udruženje radi na sprovođenju istraživanja koja se tiču firmi članica UPFBiH (plate, radno vrijeme i dr.) te na uključivanju u arbitražu i posredovanju i kolektivno pregovaranje na svim nivoima. Obzirom da su prioritetne aktivnosti Udruženja pružati pomoć i podršku članstvu naše aktivnosti su usmjerene ka:
 • Uspostavljanje saradnje između članica;
 • Informisanju o zakonodavnim procesima na državnom, entitetskom i kantonalnom zakonodavnom nivou;
 • Pomaganju članovima u oblasti carina, tarifa i trgovinskih ugovora;
 • Pomaganje u učestvovanju na sajmovima;
 • Podsticanju članova da budu aktivni u radu Udruženja;
 • Podsticanju i omogućavanje članovima da iznesu lične i stručne poglede na zakonodavna pitanja putem ESV-a;
 • Informisanju o aktuelnim događajima u zemlji i inostranstvu;
 • Posjetama i razgovorima sa granskim, entitetskim, kantonalnim i općinskim udruženjima ili savezima poslodavaca u BiH;
 • Pružanju besplatne pravne pomoći;