Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Centri civilnih inicijativa uputili UPFBiH poziv za učešće u radnoj grupi „Privreda“

Centri civilnih inicijativa uputili UPFBiH poziv za učešće u radnoj grupi „Privreda“

Centri civilnih inicijativa i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), uz podršku EU Delegacije u BiH kroz TACSO BIH, pokrenuli su inicijativu za kreiranje „Alijanse za EU integracije" kao strukture sa kapacitetom da doprinese aktivnom učešću aktera koji djeluju izvan javnog sektora u aktuelnim procesima EU integracija u BiH – kako u postojećim aktivnostima u vezi sa EU upitnikom tako i kasnije nakon očekivanog pozitivnog AVIS izvještaja i početka pregovora po pojedinim poglavljima.

S tim u vezi, CCI su uputili poziv Udruženju poslodavaca FBiH i Uniji udruženju poslodavaca RS za učešće u radnoj grupi pod nazivom „Privreda", koji sadrži sedam poglavlja. Poglavlja se odnose na slobodno kretanje roba i radnika, pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, pravo privrednih društava i intelektualnog vlasništva, kao i na preduzetničku, industrijsku i politiku konkurencije.

Udruženje poslodavaca FBiH je načelno zainteresovano za učešće u grupi, te će se u narednom periodu održati sastanak kako bi se razgovaralo o konceptualnim pitanjima I donijela konačna odluka o učešću.