Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

U maju 2017. godine ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda je viši za 0.3% u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks cijena intermedijarnih proizvoda osim energije je viši za 1.3%. Pad indeksa cijena je registrovan u grupaciji netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0.5% i u grupaciji energije za 0.4%.

U grupaciji kapitalnih proizvoda i grupaciji trajnih proizvoda za široku potrošnju indeks cijena se nije mijenjao.

Posmatrano prema područjima KD-a, indeks cijena je viši za 0.5% u području Prerađivačke industrije. Pad indeksa cijena registrovan je u području Vađenja ruda i kamena za 0.4% i u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom/gasom, parom i klimatizaciji za 0.1%.

Posmatrano po oblastima, najveći rast indeksa cijena je registrovan u oblasti Proizvodnje hemikalija i hemijskihh proizvoda za 3.4%. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata za 5.8%.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali. Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u maju 2017. godine je viši za 3.2% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2016. godine je viši za 2.1%.

 

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U maju 2017. godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu se nije mijenjao u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine je viši za 0.8%, a u odnosu na decembar 2016. godine je niži za 0.5%.

U ovom mjesecu najveći rast indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda za 1.2%. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje hemikalija i hemijskih proizvoda za 2.4%.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.

 

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inostranom /inozemnom tržištu

U maju 2017. godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu je viši za 0.8% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine je viši za 6.3%, a u odnosu na decembar 2016. godine je viši za 5.4%.

U ovom mjesecu najveći rast indeksa cijena je registrovan u oblasti Proizvodnje hemikalija i hemijskih proizvoda za 6.0%. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata za 8.9% i oblasti Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 4.0%.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.

Podaci su preuzeti sa www.fzs.ba.