Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Neobjašnjiv i nezakonit postupak Vlade Federacije BiH

Neobjašnjiv i nezakonit postupak Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je  06.01.2016 godine donijela Rješenje broj: 03-02-21/2016 o ukidanju po pravu nadzora Rješenja Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike o utvrđivanju reprezentativnosti Udruženja poslodavca Federacije BiH od 21.12.2015. godine.

Navedeno Rješenje Vlade Federacije BiH je potpuno nezakonito i u suprotnosti sa članom 260. Zakona o upravnom postupku ( „Službene novine Federacije BIH" broj 2/98 i 48/99). Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH  je osnovano i upisano u Registar Udruženja kod Ministarstva pravde FBiH pod registarskim brojem 567 Knjiga I Registra dana 14.02.2002. godine broj 04-06-1-457/02 i jedina je registrovana organizacija poslodavaca na nivou Federacije BiH. Udruženje ima 25 357 pojedinačnih i kolektivnih članova (broj članova se stalno mijenja naročito kod kolektivnih članova). Članovi Udruženja zapošljavaju preko 110 000 zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine, što iznosi više od 40 % od ukupnog broja zaposlenih u realnom sektoru na teritoriju Federacije BiH. Udruženje poslodavca je dobrovoljna,  nezavisna i neprofitna organizacija poslodavaca koja se finansira isključivo iz članarine i projekata.

­­­­­­­­­­­­Prema članu 128 Zakona o radu FBiH („ Službene novine FBiH broj 62/15) Udruženje poslodavaca u FBiH smatra se reprezentativnim ukoliko ispunjava sljedeće uslove:   

a. ako je upisano u registar u skladu sa zakonom;
b. ako ima potreban broj članova;
c. ako se finansira pretežno iz članarina i drugih vlastitih izvora.

(2) Reprezentativnim udruženjem poslodavaca u smislu stava 1. ovog člana smatra se udruženje poslodavaca čiji članovi zapošljavaju najmanje 20% od ukupnog broja zaposlenih u privredi na teritoriju Federacije, odnosno području kantona.


Shodno navedenom a imajući u vidu da je Udruženje poslodavaca registrovano kod nadležnog ministarstva, da broji ukupno 25 357 pojedinačnih i kolektivnih članica koje zapošljavaju preko 110 000 zaposlenih na teritoriji FBiH,  što iznosi preko 40% od ukupnog broja zaposlenih te da se finansira isključivo iz članarine time ispunjava uslove za reprezentativnost u skladu sa članom 128. Zakona o radu  FBiH.

Također, bitno je napomenuti da Udruženje od 2002. godine učestvuje u radu Ekonomsko socijalnog vijeću za teritoriji Federacije BiH kao najvišeg institucionalnog oblika za vođenje tripartitnog socijalnog dijaloga i potpisnik je Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH.

Zajedno sa Vladom FBiH i SSSBiH 2005. godine UPFBiH je zaključilo Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH („Sl. novine FBiH" br. 54/05), kao i Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Opšteg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH („Sl. novine FBiH" broj 62/08).

Navedene činjenice daju nam za pravo da smo iznenađeni postupkom Vlade Federacije BIH.  Na ovaj način se iz nama neobjašnjivih razloga uvodi nemir među članstvo Udruženja poslodavaca FBiH i cjelokupnu javnost FBiH što smatramo potpuno nepotrebnim.

Postupci Vlade su također u suprotnosti sa svim Konvencijama Međunarodne organizacije rada koje se odnose na kolektivno pregovranje i tripartitne konsultacije, a posebno je u suprotnosti sa Konvencijom 154 o promociji kolektivnog pregovaranja iz 1981. koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina i koja je od  septembra 2014. godine stupila na snagu I sastavni dio našeg pravnog sistema.

Prema članu 5. navedne konvencije Vlasti su dužne da preduzmu sve potrene mjere za promoviranje kolektivnog pregovaranja.

Ciljevi mjera koje se preduzimaju su sljedeći:

(a) kolektivno pregovaranje omogućava se svim poslodavcima i svim grupama radnika u granama djelatnosti koje su obuhvaćene ovom Konvencijom;
(b) kolektivno pregovaranje se postupno proširuje na sve predmete obuhvaćene podstavcima (a), (b) i (c) člana 2. ove Konvencije;
(c) podsticanje uspostavljanja pravila postupka koji je dogovoren između organizacija radnika i poslodavaca;
(d) kolektivno pregovaranje ne smije biti ugroženo zbog nepostojanja pravila za provođenje potrebnih postupaka ili zbog neprimjerenosti ili neprikladnosti takvih pravila;
(e) organi i postupci za rješavanje radnih sporova trebaju biti oblikovani tako da pridonose promociji kolektivnog pregovaranja.

Prema članu 8. Konvencije „Mjere koje poduzimaju javni organi u svrhu poticanja i promocije razvoja kolektivnog pregovaranja ne oblikuju se niti primjenjuju na način da ometaju slobodu kolektivnog pregovaranja".


Shodno navedenom Udruženje poslodavca u FBiH ne može prihvatiti postupke Vlade FBiH. U tom smislu Udruženje poslodavaca u FBiH u narednom periodu će pokrenuti pravnu proceduru protiv akta Vlade Fedracije BIH i argumentovano dokazati da ispunjava uslove za reprezentativnost

Vlada Federacije BIH zajedno sa Savezom samostalnih sindikata BiH je bila i biće naš partner i ističemo da je Udruženje poslodavca FBiH u cilju zaštite interesa svojih članova i dalje otvoreni za saradnju i razgovore sa socijalnim partnerima.

U nastavku možete preuzeti akte u PDF formatu:
Pismo ILO.pdf
Ustav FBiH.pdf
Izvod iz Zakona o upravnom postupku FBiH.pdf
Rješenje Vlade FBiH.pdf
Rjesenje MRSiP FBiH.pdf
Zahtjev UP FBiH za reprezentativnost.pdf