Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana XVI sjednica Upravnog odbora UPFBiH

Održana XVI sjednica Upravnog odbora UPFBiH
Na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH, održanoj 18. decembra 2018. godine, direktor i predsjednik UPFBiH Mladen Pandurević i Adnan Smailbegović izvjestili su članove UO o ishodima sastanka sa predstavnicima Elektroprivrede BiH i Vlade FBiH održanom netom prije sjednice UO.

Naime, istaknuli su da je EPBiH i Vlada FBiH djelimično uvažili zahtjeve UPFBiH vezane za najavljeno povećanje cijena električne energije za poslovne subjekte u FBiH, tako da će sada cijene električne energije za poslovne subjekte u Federaciji BiH iznosi između 1.7 i 4.9 posto u odnosu na prosječnu cijenu u 2018. godini, u zavisnosti od napona.

Kako bi za ubuduće preventivno djelovali u ovakvim i sličnim situacijama kada su u pitanju povećanej cijene energenata, zaključeno je da će se pri Udruženju formirati radno tijelo koje će kontinuiratno pratiti kretanje cijena energenata, te da je potrebno u ovim i sličnim aktivnostima masovnije nastupiti.

Nadalje, jednoglasno je donesena Odluka o potpisivanju Sporazuma o saradnji sa Ekonomskih fakultetom Univerziteta u Sarajevu koja, između ostalog, predviđa saradnju u izradi i inoviranju nastavnih planova i programa, evaluaciju istih, realizaciju praktičnog dijela nastave, kreitanju ishoda učenja u skladu sa potrebama tržišta rada itd.

Upravni odbor je također jednoglasno usvojio Odluku o usvajanju koncept note „Jačanje kapaciteta i pregovaračkih vještina za kolektivno pregovaranje", Odluku o imenovanju predstavnika UPFBiH za članove Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost tekstilne, industrije kože, gume i obuće, kao i Odluku o produženju mandata Pregovaračkog tima za zaključivanje kolektivnog ugovora za djelatnost hemije i nemetala.

Članovi Upravnog odbora razmatrali su i Prednacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Članice Udruženja smatraju da predloženi tekst nije prihvatljiv, te je zaključeno da će Stručna služba Udruženja, na osnovu dostavljenih komentara i mišljenja članica,  pripremiti konačan tekst primjedbi, te ih dostaviti nadležnom ministarstvu.

Nadalje, direktor UPFBiH Mladen Pandurević izvjestio je prisutne da je Udruženje sačinilo primjedbe na Prijedlog uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, koje će dostaviti Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH.