Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH imenovani za posmatrače u Odbor Agencije za javne nabavke BiH

Predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH imenovani za posmatrače u Odbor Agencije za javne nabavke BiH
Predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH imenovani su za posmatrače u Odbor Agencije za javne nabavke BiH, prema članu 92. stav 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH" broj 39/14).

Rješenjem o imenovanju posmatrača u Odbor Agencije za javne nabavke BiH, na mandat od pet godina, počevši od 29.12.2018. godine, za posmatrače u Odboru Agencije imenovani su Mladen Pandurević i Mersiha Jusić.

Odbor Agencije ima pet članova koji su predstavnici Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva finansija, Ministarstva finansija Republike Srpske, Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine te predstavnici Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Posmatrači u odboru Agencije su predstavnici Vanjskotrgovinske komore BiH, udruženja poslodavaca entiteta, nevladinog sektora te direktor Agencije za javne nabavke i predsjedavajući Ureda za razmatranje žalbi.

Odbor Agencije nadležan je da razmatra pitanja u vezi s funkcioniranjem i unapređenjem sistema javnih nabavki, te daje prethodnu saglasnost na akte, kojim se uređuje sistem javnih nabavki, koje donosi Vijeće ministara BiH ili direktor Agencije.