Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prosječna neto plaća za april 2023. godine

Prosječna neto plaća za april 2023. godine
Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za april 2023. godine u Federaciji BiH iznosi 1.233 KM i nominalno je niža za 2,5% a realno niža za 2,4%, u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za april 2023. godine nominalno je viša za 14,2% a realno viša za 6,8%.

Analiza podataka prema djelatnostima KDBiH 2010 u mjesecu apriul 2023. u odnosu na mart 2023. godine pokazuje da je najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zabilježeno u djelatnosti R – Umjetnost, zabava i rekreacija za 2,5%, L – Poslovanje nekretninama za 2,3% i K - Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 1,3%.

U isto vrijeme najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće zabilježeno u djelatnosti D – Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija za 10,2%, A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 9,8%, te djelatnosti Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite za 6,3%.
 
Prosječna mjesečna isplaćena bruto-plaća po zaposlenom za april 2023. godine u Federaciji BiH iznosi 1.913 KM i nominalno je niža za 2,7% a realno niža za 2,6% u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena bruto-plaća po zaposlenom za april/travanj 2023. godine nominalno je viša za 14,8% a realno viša za 7,3%.
 

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.