Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak u vezi pretvorbe poljoprivrednog i šumskog u građevinsko zemljište

Sastanak u vezi pretvorbe  poljoprivrednog i šumskog u građevinsko zemljište
Na inicijativu UPFBiH organizovan je sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na čelu sa ministrom Kemalom Hrnjićem,
premijerom Vlada KS Nihadom Ukom i predstavnicima resornih zavoda i službe FBiH i KS kao i članovima UO UPFBiH i UPKS. Tema sastanka bili su problemi vezano za pretvorbu poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko kao i osiguranje prostora za industrijske zone, a posebno za gradnju solarnih elektrana na području Kantona Sarajevo.

Sastanak je bio izuzetno informativan sa vrlo korektnim stavovima po pitanjima nadležnosti važećih propisa i smetnji za realizaciju ovih važnih pitanja i interesa investitora i privrednika u Kantonu Sarajevo. Uvažavajući široke nadležnosti po ovim pitanjima, zaključeno je da će svaka od institucija ubrzati rad u okviru svojih nadležnosti, tražiti najbolja moguća rješenja u okviru važećih propisa a sa druge strane, zbog nadležnosti većeg broja aktera na federalnom i kantonalnom nivou premijer Vlade KS Nihad Uk inicirat će poseban sastanak prema Vladi FBiH s ciljem pokretanja čitavog niza pitanja i inicijativa koji bi pomogle i ubrzale pitanja upravljanja i pretvorbe poljoprivrednog i šumskog zemljišta to jeste korištenja ovih resursa za potrebe razvoja privrednih aktivnosti i kapaciteta za obnovljive izvore energije.