Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Skupština Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo


  Četvrtak, Juni 06. 2024

  12:00 h


Skupština Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo održat će se 06.06.2024. godine sa početkom od 12:00 sati u Hotelu Terme, ulica Hrasnička cesta br. 14, u Sarajevu.
 
DNEVNI RED:
1. Izbor verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa V redovne izborne Skupštine UPFKS;
3. Razmatranje i usvajanje;
    a) Izvještaja o radu UPKS za 2022./2023. godinu (izvjestilac: Suhad Ećo, predsjednik UO UPKS);
    b) Izvještaja delegacije Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje KS za 2022. godinu (izvjestilac: Safudin Čengić, potpredsjednik ESV-a za područje KS)
    c) Finansijskog izvještaja UPKS za 2022./2023. godinu, (izvjestilac: Suhad Ećo, predsjednik UO UPKS);
    d) Finansijskog plana UPKS za 2022./2024. godinu, (izvjestilac: Suhad Ećo, predsjednik UO UPKS);
    e) Prijedloga Programa rada UPKS za 2024. godinu, (izvjestilac: Suhad Ećo, predsjednik UO UPKS);
4. Tekuća pitanja.Arhiva