Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH i Ministarstvo rada i socijalne politike o Nacrtu zakonu o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodvaca i Prednacrtu zakona o vijeću zaposlenika

UPFBiH i Ministarstvo rada i socijalne politike o Nacrtu zakonu o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodvaca i Prednacrtu zakona o vijeću zaposlenika
Predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH i Ministarstva rada i socijalne politike održali su 09. oktobra 2020. godine sastanak na kojem je razgovarano o Nacrtu zakonu o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodvaca i Prednacrtu zakona o vijeću zaposlenika.

Udruženje poslodavaca u FBiH je ocijenilo da su predloženi tekstovi zakona dobra polazna osnova za izradu konačnih tekstova. Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević obrazložio je primjedbe Udruženja na Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodvaca, koje su ranije u pisanom obliku dostavljeni Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH a koje nisu usvojene u tekstu Nacrta. Istakao je da UPFBiH neće odustati od ključnih primjedbi koje se tiču kriterija za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja poslodavaca te da su one ključne da UPFBiH podrži tekst.

Također na sastanku su prezentirane i primjedbe UPFBiH na Prednacrt zakona o vijeću zaposlenika. Predstavnici obje institucije su složni da su određene primjedbe UPFBiH opravdane te da će Ministartvo primjedbe uPFBIH razmotriti.   

Zaključeno je da će Ministarsto ključne opravdane primjedbe Udruženja razmotriti i ugraditi u teksove pomenutih zakona.