Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH uputilo primjedbe na Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

UPFBiH uputilo primjedbe na Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH
Udruženje poslodavaca FBiH je 20. decembra 2018. godine uputilo Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH i premijeru Vlade FBiH primjedbe na Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH.

Konačni tekst primjedbi Udruženje poslodavaca FBiH je definisano na osnovu primjedbi iznesenih na sastanku sa predstavnicima 15 javnih preduzeća i preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom, te na osnovu onih već ranije dospjelih na adresu Udruženja.

Generalne primjedbe na koje Udruženje ukazujuje:
1. Donošenje Uredbe kojom se definiše postupak javnog oglašavanja je u suprotnosti sa Ustavom Federacije BIH i Zakona o Vladi Federacije.
2. Predložena rješenja su u suprotnosti sa Direktivama EU i Konvencijama MOR-a koje regulišu ovu oblast;
3. Predložena rješenja su u suprotnosti sa poglavljem II Smjerica OECD-a o korporativnom upravljanju;
4. Pojedine odredebe predložene Uredbe su u potpunosti u suprotnosti sa članom 20a Zakona o radu, Zakona o zaštiti ličnih podataka te Zakona o državnoj službi FBiH;
5. Na osnovu uporedo-pravne analize, nije pronađena ni jedna zemlja u regionu kao i zemlju EU, da ovu oblast na identičan način definiše odnosno da se ista pravila odnose na zavode, agencije, direkcije, upravne organizacije pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, javnim ustanovama i javna preduzeća i preduzeća sa većinskim državnim kapitalom. U svim navedenim zemljama javna preduzeća i preduzeća sa većinskim državnim kapitalom su definisana na poseban način.
6. Uredba treba da bude koncipirana na način da definiše opšta načela obaveznosti javnog oglašavanja, a da se postupak javnog oglašavanja kod javnih preduzeća i preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom reguliše internim aktima poslodavca.

Udruženje poslodavaca FBiH je također zatražilo sastanak sa premijerom i sekretarom Vlade FBiH, a kako bi se detaljno obrazložile primjedbe na Uredbu.

Primjedbe na Uredbu možete pročitati OVDJE.