Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Zakazana 9. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Zakazana 9. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
Sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH zakazana je za 12. juna 2024. godine sa početkom u 12:00  sati.

Na Dnevnom redu nalaze se:

1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju - hitni postupak,
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijiskih objekata - skraćeni postupak,
3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (predlagač: Iva Raguž, delegatkinja u Domu naroda) - skraćeni postupak,
4. Nacrt zakona o likvidacijskom postupku,
5. Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024. - 2027. godina,
6. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Štrbački buk za period od deset godina,
7. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Jajce za period od deset godina,
8. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke prostorija za smještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH sa sjedištem u Sarajevu,
9. Prijedlog odluke o prihvaćanju dodatnog zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj za realizaciju Projekta Koridor Vc dionica: Nemila – Donja Gračanica (Zenica sjever) poddionica: Vranduk – Ponirak,
10. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Lena 1" od privrednog društva „Solar Lena", d.o.o. Grude sa Prijedlogom zaključka i Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Lena 2" od privrednog društva „Solar Lena", d.o.o. Grude sa Prijedlogom zaključka,
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje „JP Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realiziranje Projekta „Izgradnja fotonaponske elektrane Gračanica 1 (FNE Gračanica 1) i fotonaponske elektrane Gračanica 2 (FNE Gračanica 2)",
12. Prijedlog rezolucije o zaštiti i unaprijeđenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, (predlagač: Sanela Klarić, delegatkinja u Domu naroda),
13. Zaključci sa zajedničke Tematske sjednice o „Institucionalnom odgovoru na nasilje u porodici i nasilja nad ženama",
14. Izbor i imenovanja:
a) Prijedlog odluke o izboru članova u Zajedničku komisiju za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u   oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
b) Prijedlog odluke o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju,
c) Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
d) Prijedlog odluke o imenovanju kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine,e) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine.

Na linku možete pristupiti materijalima.