Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Zaključci sa konferencije "Opterećenje cijene rada i tržište rada u FBiH"

Zaključci sa konferencije
Zaključci sa konferencije "Opterećenje cijene rada i tržište rada u FBiH" održane 10. oktobra 2023. godine u Hotelu Hills, Sarajevo.

GENERALNI ZAKLJUČAK
Zajednički zaključak i ocjena svih uvodničara, moderatora, panelista i učesnika je da dvije odabrane teme konferencije "Opterećenje cijene rada" i "Tržište rada u FBiH" predstavljaju ključne probleme u poslovanju privrednih društava u realnom sektoru u FBiH. Učesnici su iskoristili priliku i razmijenili informacije o predstavljenim planovima, programskim aktivnostima i ključnim izazovima vezano za fiskalne reforme, kao i reforme tržišta rada. Radi se o dugoočekivanim neophodnim i hitnim reformama s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta, pojeftinjenja cijene rada, osiguranja i zaustavljanja odlaska radne snage iz FBiH i olakšanog uvoza radne snage, tamo gdje je to neophodno.

Generalna je ocjena da se reforme u smislu dvije ključne teme konferencije ne odvijaju očekivanom dinamikom i da je uslov za poboljšanje stanja hitno donošenje sljedećih propisa:
-    Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak;
-    Zakon o minimalnoj plaći kao obavezan dio reformi skupa sa dva zakona iz prethodne alineje;
-    Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
-    Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit;
-    Izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca;
-    Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Učesnici konferencije pozdravili su najave predstavnika Vlade FBiH da će do kraja tekućeg mjeseca radna grupa koja radi na pripremi seta fiskalnih propisa završiti nacrte ovih propisa, nakon čega će Vlada FBiH pokrenuti zakonodavni postupak. Predstavnici poslodavaca, učesnici konferencije zatražili su da se odmah u rad radne grupe uključe predstavnici socijalnih partnera (poslodavci i sindikati).
 
Učesnici su se također usaglasili:
- Opšti cilj traženih reformi je povećanje neto plaće radnika, uz smanjenje obaveza poslodavaca kroz obavezne doprinose, porez na dohodak, zdravstveno osiguranje na teret poslodavaca, smanjenje parafiskalnih nameta i dr.;
- Neophodno je odmah pokrenuti rad Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje FBiH kao ključnog foruma za usklađivanje ovih i drugih pitanja od interesa za socijalne partnere (vlast, sindikat i poslodavci).
- Očekuju se u što skorije vrijeme informacije o procesima i aktivnostima Vlade FBiH, planiranim reformama, dinamici realizacije, i dr.

Dva tematska panela rezultirala su sljedećim zaključcima:
 
PANEL I "OPTEREĆENJE CIJENE RADA"
Identifikovani problemi:
Opterećenje cijene rada u FBiH je među najvećim u Europi - oko 73% obaveznih poreza i doprinosa ("plata radniku plata državi"), skupo zdravstveno osiguranje, brojni i visoki parafiskalni nameti, itd. Privredni i poslovni ambijent ne omogućava konkurentnost domaće privrede na ino tržištu, ali također usporava strana ulaganja, razvoj i obeshrabruje investitore. Sve to u konačnici rezultira niskim životnim standardom (treća najsiromašnija zemlja u Europi). Siva ekonomija čini četvrtinu BDP-a.
Neophodne prioritetne aktivnosti:
1. SMANJENJE OPTEREĆENJA CIJENE RADA U CILJU POVEĆANJA MINIMALNE I SVIH DRUGIH PLATA RADNIKA U FBIH
Donošenje seta zakona: Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dohodak i Zakon o minimalnoj plaći (i drugih neophodnih zakona iz oblasti zdravstva, zapošljavanja, poreza na dobit i dr.)
2.  STIMULIRANJE STRANIH I DOMAĆIH INVESTICIJA
3.  UKIDANJE I SMANJENJE PARAFISKALNIH NAMETA

PANEL II "TRŽIŠTE RADA U FBIH":
Tržište rada u FBiH je veoma uvjetovano i opterećeno visokom cijenom rada uzrokovanom visokim opterećenjima kroz doprinose, poreze, parafiskalne namete, skupo zdravstveno osiguranje, i dr. Radne snage u FBiH je sve manje i postoje čitave grane, posebno proizvodnje i usluga, za koje više nema raspoložive radne snage.
Identifikovani problemi:
- Nedostatak radne snage ključni problem;
- Studenti nemaju pravo na rad, osobe sa invaliditetom ne nalaze posao na otvorenom tržištu rada, manjine svih vrsta i isključene grupe teško dolaze do posla;
- Prekomplicirane procedure uvoza radne snage;
- Administrativne mjere koje provode vlasti na evidentiranju nezaposlenih osoba doprinose veoma „iskrivljenoj" slici stanja na tržištu rada;
- Neusklađen sistem obrazovanja sa potrebama tržišta rada zahtijeva obaveznu reformu;
- Projekti nadležnih službi za zapošljavanje, posebno u realnom sektoru, nisu dovoljno ciljani;
-    Projekti obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija trebaju se bolje i efikasnije pripremati i koordinirati, te je neophodno aktivnije uključiti predstavnike privrednih društava kroz istraživanje potreba tržišta rada i njihovo direktno sudjelovanje u realizaciji projekata.

Neophodne prioritetne aktivnosti:
- Hitno razdvajanje evidencija aktivnih tražilaca posla i drugih nezaposlenih osoba koje su na evidencijama zbog zdravstvenog, ili nekog oblika socijalnog osiguranja kroz izmjene propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja, posredovanja u zapošljavanju, i dr.;
- Izmjena propisa koji bi omogućili rad studenata, osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada, manjinskih - isključenih grupa;
- Hitno pojednostavljenje procedura uvoza radne snage u slučajevima gdje na tržištu domaće radne snage nije moguće osigurati tražene radnike kroz izmjenu Zakona o zapošljavanju stranaca i kontinuiran rad sa svim nadležnim institucijama;
- Usklađivanje sistema obrazovanja sa potrebama tržišta rada kroz neophodne izmjene zakona i druge administrativne i operativne mjere;
- Hitna reforma projekata službi za zapošljavanje, uz veću uključenost poslodavaca.

Napomena: svi materijali, uključujući stručne analize, mogu se preuzeti na web stranici Udruženja poslodavaca u FBiH http://www.upfbih.ba/.