Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Prijedlozi novih zakona


Udruženje poslodavaca FBiH predlaže i direktno učestvuje u kreiranju poslovnih politika i strategija, izmjenama i dopunama postojećih zakona i propisa. donošenju novih propisa, te donošenju novih kolektivnih ugovora. Sve aktuelne prijedloge novih zakona možete naći ovdje. Primjedbe na ove zakone obzirom da se još uvijek nalaze u zakonodavnoj proceduri možete direktno dostaviti Udruženju poslodavaca FBiH.
Amandmani na Nacrt zakona o porezu na dohodak
Preuzmi dokument
Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (februar 2017)
Preuzmi dokument
Prijedlog Zakona o izmjena i dopunama Zakona o radu (februar 2017)
Preuzmi dokument
Nacrt zakona o porezu na dohodak (mart 2017)
Preuzmi dokument
Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova (mart 2017)
Preuzmi dokument
Nacrt zakona o doprinosima (mart 2017)
Preuzmi dokument
Nacrt zakona o unutarnjoj trgovini (juli 2016)
Preuzmi dokument
Amandmani UPFBiH na Zakon o privrednim društvima
Preuzmi dokument
Amandmani UPFBiH na Nacrt zakona o štrajku
Preuzmi dokument
Nacrt zakona o štrajku (decembar 2016)
Preuzmi dokument
Prijedlog zakona o porezu na dohodak (septembar 2021.)
Preuzmi dokument
Prijedlog zakona o doprinosima (oktobar 2021.)
Preuzmi dokument
Nacrt Zakona o ustupanju radnika FBiH
Preuzmi dokument
UPFBiH - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
Preuzmi dokument
UPFBiH - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposo ...
Preuzmi dokument
UPFBiH - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća
Preuzmi dokument
UPFBiH - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima
Preuzmi dokument
Inicijativa za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u ...
Preuzmi dokument
Primjedbe u formi amandmana na Uredbu o procjeni uticaja propisa
Preuzmi dokument
Amandmani na Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i so ...
Preuzmi dokument
Amandmani UPFBiH na Zakon o stečaju
Preuzmi dokument
Inicijativa za izmjenu Pravilnika o dodjeljivanju ID brojeva, registraciji i identifikaciji i e ...
Preuzmi dokument
Amandmani na Nacrt zakona o doprinosima
Preuzmi dokument
Amandmani na Nacrt zakona o ugostiteljstvu
Preuzmi dokument
Amandman na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima
Preuzmi dokument
Amandmani na Prijedlog zakona o PIO
Preuzmi dokument
Inicijativa UPFBiH za ukidanje parafiskalnih nameta
Preuzmi dokument
Inicijativa UPFBiH za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju ...
Preuzmi dokument
Amandmani UP FBiH na Prijedlog Zakona o računovodstvu i reviziji
Preuzmi dokument
Amandmani UPFBiH na Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu
Preuzmi dokument
Amandman na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH
Preuzmi dokument
Zahtjev za ukidanje Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajev ...
Preuzmi dokument
Prijedlog Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva o postupku izvoza
Preuzmi dokument
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
Preuzmi dokument
Inicijativa za izmjenu Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u
Preuzmi dokument
Inicijativa za izmjenu Pravilnika o dimenzijama i ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, ...
Preuzmi dokument
Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji (juni 2016.)
Preuzmi dokument
Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
Preuzmi dokument
Nacrt Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu
Preuzmi dokument
Usvojene primjedbe UP FBiH na Prednacrt Zakona o PIO
Preuzmi dokument
Amandmani na Prednacrt Zakona o PIO
Preuzmi dokument
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH
Preuzmi dokument
Amandmani na Zakon o izmjenama i dopunama zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH
Preuzmi dokument
Prednacrt Zakona o uvezivanju staža
Preuzmi dokument
Amandmani UP FBiH na Prednacrt Zakona o uvezivanju staža
Preuzmi dokument
Uredba o visini godišnje nakanade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i prik ...
Preuzmi dokument
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
Preuzmi dokument