Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 68. sjednica

O sjednici


ESV 68. sjednica
Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivam redovnu 68. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 30.03.2010. godine sa početkom u 16,00 sati i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa redovne 67. sjednice i vanredne sjednice ESV-a;
  2. Informacija o potpisivanu protokola o vođenju pregovora za izradu Izmjena i dopuna Općeg kolektivnog ugovora FBiH;
  3. Razmatranje inoviranog Operativnog plana za implementaciju Socijalnog sporazuma 2009.-2010.godina i Program mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize i unaprjeđenja poslovnog ambijenta;
  4. Prijedlog Zakona o ESV-u;
  5. Poslovnik o radu ESV-a;
  6. Informacija o prisustvu socijalnih partnera sjednicama ESV-a.

Organi