Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 87. sjednica

O sjednici


ESV 87. sjednica
Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivam 93-17. redovnu sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koje će biti održane u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 29.01.2013. godine sa početkom u 14 sati i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED  

  • Usvajanje zapisnika sa redovne  92-16.  sjednice ESV-a;
  • Prednacrt zakona o unutrašnjem platnom prometu;
  • Finansijski plan poslovanja za 2013.godinu: Federalnog zavoda za zapošljavanje, Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH;
  • Informacija o Strategiji reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH;
  • Izvještaj o radu ESV-a za 2012. godinu i realizacija zaključaka ESV-a;
  • Razno.

Organi

Dokumenti

Dnevni red (23).pdf
Tačka 1.(a) Zapisnik 92-16.pdf
Tačka 1.(b) Zakljucci 92-16.pdf
Tačka 2. Prednacrt zakona o unutr.plat.prom..pdf
Tačka 3. (a) FZZZ- Finansijski plan za 2013.pdf
Tačka 3. (a) FZZZ- Odluka za Finansijski plan (1).pdf
Tačka 3. (b) FZPIO-Obrazloženje plana za 2013.pdf
Tačka 3. (b) FZPIO-Plan 2013 - II (2)(1).pdf
Tačka 3. (c) FP Strucne sluzbe za 2013 ok(1).pdf
Tačka 3. (c) FP FFS za 2013 ok.pdf
Tačka 3. (c) FP FZZOIR za 2013 ok(3).pdf
Tačka 4. Informacija o Strategiji reforme penzionog sistema.pdf
Tačka 5. (a) Izvještaj i zaključci ESV-a u 2012.god.pdf
Tačka 5. (b) Tabela o prisustvu sjednicama ESV-a 2012.god.pdf