Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 84. sjednica

O sjednici


ESV 84. sjednica
Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, sazivam nastavak 89-13. sjednice i 90-14. redovnu sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koje će biti održane u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 18.09.2012. godine sa početkom u 16 sati i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED  nastavak 89-13. sjednice

  • Usvajanje  zapisnika sa redovne 88-12. sjednice ESV-a;
  • Rebalans Budžeta Vlade Federacije BiH i usvajanje zaključka;
  • Zakon o izvršenju Budžeta Vlade Federacije BiH i usvajanje zaključka;
  • Nacrt zakona o izmirenju obaveza Federacije BiH prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje i usvajanje zaključka.

Organi

Dokumenti

Dnevni red (20).pdf
Tačka 1. Zapisnik 89-13. (2).pdf
Tačka 2. (a) ZAKON O doprinosima-IZMJENE I DOPUNE (3)(16).pdf
Tačka 2. (b) Komentar FMF.pdf
Tačka 3. (a) Zakon PK.pdf
Tačka 3. (b) Obrazlozenje ZPK.pdf
Tačka 3. (c) Analitička podloga.pdf
Tačka 3. (d). Primjedbe na ZPK-poslodavci.pdf
Tačka 5. (a) Nacrt Zakona o zastiti jemaca.pdf
Tačka 5. (b) Dopis Parlament FBiH Zakon o zastiti jemaca (1).pdf
Tačka 5. (b) Dopis Parlament FBiH Zakon o zastiti jemaca.pdf
Tačka 5. (c) Dopis CB BiH Zakon o zastiti jemaca.pdf
Zakljucci 88-12.pdf
Zapisnik 88-12..pdf
Komentari UP KLUB POTROSACA, 16.09.12.(1).pdf
Nacrt Zakon o zastiti ziranata, (A.C.), komentari UOZP i UP, 16.09.(2).pdf
Radna grupa 1.0.(2).pdf